Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoops- en aannemingsvoorwaarden van Jacobs Lucas

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte, elke verkoop en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door Jacobs Lucas aangeboden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden of andere bedingen van de klant. Elke bestelling, opdracht of akkoord met de offerte houdt een aanvaarding in van deze algemene voorwaarden, zonder enig voorbehoud, door de klant die verklaart daarvan voor de totstandkoming van de overeenkomst kennis te hebben genomen in een voor hem begrijpbare taal. Door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden erkent de klant dat elk van deze voorwaarden werkelijk gewild is en geen van deze voorwaarden, afzonderlijk of gezamenlijk, een kennelijk onevenwicht schept in de overeenkomst tussen Jacobs Lucas en de klant. Bij de prijsbepaling werd rekening gehouden met deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Levering en uitvoering

2.1 De in de offerte en/of orderbevestiging aangeduide leverings- en uitvoeringstermijnen zijn indicatief. Een vertraging kan geen aanleiding geven tot een schadevergoeding of prijsvermindering, noch zal dit tot de ontbinding van de overeenkomst kunnen leiden.

2.2 Wijzigingen in de bestelling en/of de opdracht hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde leveringstermijnen vervallen en opnieuw moeten worden overeengekomen. Jacobs Lucas behoudt zich het recht voor gedeeltelijke levering en gedeeltelijke facturatie te verrichten.

Artikel 3. Werken in regie

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, worden meerwerken in regie uitgevoerd. Ook in geval van absoluut forfait (globale prijs) zullen alle werken die niet uitdrukkelijk in de offerte zijn vermeld o.m. ten gevolge van verkeerde of gewijzigde plangegevens en beschrijving worden uitgevoerd en aangerekend als meerwerk.

Artikel 4. Schommelingen in grondstofprijzen

Jacobs Lucas zal in het licht van een schommeling in de aankoopprijs van grondstoffen de prijs eenzijdig kunnen wijzigen, dit op een wijze die steunt op objectieve criteria en die overeenkomt met de schommeling in kwestie.

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten

5.1. De klant verbindt zich tot betaling van de door Jacobs Lucas geleverde goederen en/of werkzaamheden zoals deze worden omschreven in de offerte en de factuur. De klant aanvaardt het toezenden van de facturen per e-mail. Betwistingen dienen, op straffe van verval, binnen de zeven werkdagen na verzending van de factuur per aangetekende brief aan Jacobs Lucas worden kenbaar gemaakt.

5.2. De betaling is verschuldigd ten laatste op de vervaldag vermeld op de factuur. In geval van laattijdige betaling, is bovenop het factuurbedrag of het openstaande saldo van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10 % per jaar, alsook een forfaitaire schadevergoeding begroot op 10 % van het niet tijdig vereffende bedrag met een minimum van 75 euro. Door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden erkent de klant dat voormelde forfaitaire vergoeding evenredig is aan het nadeel dat Jacobs Lucas lijdt door de vertraging in de betaling. Het voorgaande geldt onverminderd het recht van Jacobs Lucas om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Indien de klant een consument is in de zin van artikel I.1, 2° van het Wetboek Economisch Recht zijn dezelfde vergoedingen verschuldigd, doch pas na ingebrekestelling. Het uitblijven van betaling op de vervaldag van een factuur brengt het verval mee van het betalingsuitstel dat voor andere leveringen en/of werkzaamheden werd toegestaan en maakt alle niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar.

5.3. De klant is ertoe gehouden om elke situatie die tot een staking van betaling of een betalingsachterstand kan leiden onmiddellijk schriftelijk te melden aan Jacobs Lucas. Indien de factuur op verzoek van de klant op naam van een derde werd uitgeschreven, dan blijft de klant hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van Jacobs Lucas, tot naleving van alle verbintenissen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.

5.4. Jacobs Lucas behoudt zich het recht voor om in geval van laattijdige betaling de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden wegens niet-betaling, in welk geval de klant de vergoeding voorzien in artikel 8.2. verschuldigd is.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. Jacobs Lucas is slechts aansprakelijk wegens de bewezen niet-naleving van zijn contractuele verbintenissen, indien en slechts voor zover de daaruit voortvloeiende schade is veroorzaakt door zijn zware fout of opzet. Voor overige fouten is hij niet aansprakelijk. Jacobs Lucas is niet aansprakelijk voor indirecte schade en kosten (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade aan derden, etc.).

6.2. De aansprakelijkheid van Jacobs Lucas is in elk geval beperkt tot het bedrag waarvoor Jacobs Lucas is gedekt en dat effectief wordt uitbetaald door de verzekeringsmaatschappij. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook de schade niet dekt, is de aansprakelijkheid van Jacobs Lucas beperkt tot een schadevergoeding (totaal van hoofdsom, kosten en interesten) ten belope van maximaal de waarde van wat geleverd en/of gepresteerd werd, hetgeen zal worden vastgesteld aan de hand van de door Jacobs Lucas opgemaakte facturen voor de betrokken levering en/of werkzaamheden.

6.3. Voor zover Jacobs Lucas bij de uitvoering van zijn verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten of leveringen van aangestelden, kan hij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout.

6.4. Alle klachten met betrekking tot eventuele zichtbare gebreken in de geleverde goederen en/of werkzaamheden dienen gegrond en behoorlijk gemotiveerd te zijn en moeten, om ontvankelijk te zijn, uiterlijk binnen de acht werkdagen na ontvangst van de goederen en/of uitvoering van de werkzaamheden, rechtstreeks per aangetekend schrijven aan Jacobs Lucas medegedeeld te worden.

6.5. Het in ontvangst nemen van de goederen door de klant, het verwerken ervan, al dan niet gedeeltelijk, alsook de ingebruikname van de lokalen en/of gebouwen en uitgevoerde werken, dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit. De klant draagt het risico indien de klant in gebreke is gebleven na de levering en/of uitvoering de nodige testen uit te voeren.

6.6. Alle klachten met betrekking tot eventuele verborgen gebreken in de geleverde goederen en/of werkzaamheden dienen gegrond en behoorlijk gemotiveerd te zijn en moeten, om ontvankelijk te zijn, uiterlijk binnen de acht werkdagen na vaststelling van het gebrek per aangetekend schrijven aan Jacobs Lucas medegedeeld te worden.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1. De geleverde goederen blijven de exclusieve eigendom van Jacobs Lucas tot de klant aan alle verbintenissen heeft voldaan. In geval van niet-betaling door de klant zullen de geleverde goederen door Jacobs Lucas kunnen worden teruggevorderd, zelfs indien de goederen zich bevinden bij een derde. Tot het ogenblik van de volledige betaling, is het de klant verboden om de goederen door te verkopen, te verhuren, te verpanden, te verwerken, te incorporeren of op enige andere wijze te vervreemden of te bezwaren. De klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen en dient deze in perfecte staat op een daartoe geschikte en reine plaats op te slaan en te bewaren overeenkomstig de hoogste standaarden en veiligheidsvereisten die gangbaar zijn in de sector. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor specifiek gemaakte goederen die onroerend kunnen worden door bestemming of incorporatie.

7.2. Al de goederen en materialen van Jacobs Lucas die op de werven aanwezig zijn, worden aanzien als toevertrouwd aan de klant enkel in bewaargeving. Niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud, draagt de klant vanaf het moment van levering van de goederen en/of kwestieuze werken het risico van verlies, diefstal, tenietgaan of beschadiging van de goederen en/of kwestieuze werken, door welke oorzaken ook ontstaan en/of voor de schade door deze goederen en/of kwestieuze werken veroorzaakt.

Artikel 8. Beëindiging van de overeenkomst

8.1. Jacobs Lucas heeft het recht om de overeenkomst met de klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de klant in gebreke blijft één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen tijdig en behoorlijk na te komen, (ii) indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant of door staking van betaling of de aanvraag van een insolventieprocedure, (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de klant.

8.2. Bij ontbinding van een bestelling of opdracht door de klant, ook in geval van niet-betaling, is overeenkomstig artikel 1794 van het Oud Burgerlijk Wetboek betaling verschuldigd van de volledige stand der werken omvattend onder meer de uitgevoerde werken en aangevoerde materialen, en in het algemeen alle ingevolge de bestelling en/of opdracht uitgevoerde verbintenissen. Daarenboven is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% op de totale waarde van de aangekochte goederen en/of gevraagde werken, onverminderd het recht van Jacobs Lucas om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden erkent de klant dat voormelde forfaitaire vergoeding evenredig is aan het nadeel dat Jacobs Lucas lijdt door de ontbinding.

8.3. Wanneer de klant een overeenkomst afsluit voor werken in een bepaald gebouw waarvoor naderhand geen bouwvergunning kan worden verkregen, impliceert dit in zijn hoofde contractbreuk dewelke aanleiding geeft tot betaling van de in artikel 8.2. voorziene schadevergoeding.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jacobs Lucas. Onder intellectuele eigendomsrechten worden begrepen octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven eigendom van Jacobs Lucas.

Artikel 10. Overmacht

Jacobs Lucas is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van zijn verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten zijn normale controle die de nakoming van zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert, inbegrepen maar niet beperkt tot stakingen, onverwachte files, ongevallen, brand, pandemieën, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, vertragingen door onvoorziene hinder op de werf, … In deze gevallen behoudt Jacobs Lucas zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen of te herzien, dan wel de bijkomende reële kosten aan te rekenen aan de klant. Wanneer de werkzaamheden ten gevolge van overmacht worden onderbroken, zal de uitvoeringstermijn worden geschorst voor de duur van deze onderbreking en worden vermeerderd met de tijd nodig voor het heropstarten van de werkzaamheden.

Artikel 11. Nietigheid

Indien enig gedeelte van deze algemene voorwaarden als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien enig gedeelte van deze algemene voorwaarden als volledig ongeldig wordt beschouwd, zullen partijen deze te goeder trouw vervangen door een bepaling welke zo dicht mogelijk het economisch effect van de ongeldig verklaarde bepaling benadert. In elk geval heeft de eventuele nietigheid van een bepaling in de algemene voorwaarden niet de nietigheid van (één) (van) de overige bepalingen als gevolg.

Artikel 12. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

12.1. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing op de overeenkomsten gesloten met Jacobs Lucas.

12.2. Alle betwistingen nopens de totstandkoming, de interpretatie en/of de uitvoering van een verkoops- of aannemingsovereenkomst door Jacobs Lucas gesloten, vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de bevoegde rechtbank van het rechtsgebied Gent.

 

 

Artikel 13. Hoedanigheid van de klant

In het geval de klant een consument is in de zin van artikel I.1, 2° van het Wetboek van Economisch Recht gelden voorliggende algemene voorwaarden met uitzondering van de artikelen 2.1, 6.6 en 12.2. Ingeval de klant een consument is in de zin van artikel 1649bis van het Oud Burgerlijk Wetboek laten deze algemene voorwaarden de wettelijke garantierechten van de klant-consument opgenomen in de artikelen 1641 tot 1649 en 1649bis e.v. van het Burgerlijk Wetboek onverlet..